• Telefon: (022) 621 - 03 - 30
 • Fax: 621 03 30
 • mobile: 502 142 226
 • e-mail: domex-jw@domex-jw.com.pl
 • Domexjw@poczta.onet.pl
DOMEX - Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami - ZAPRASZAMY!
DOMEX - Obsługa administracyjna, księgowa, prawna.
DOMEX - Obsługa techniczno-konserwacyjna, utrzymanie czystości, ochorona.
Priorytetem firmy "DOMEX" jest zapewnienie
maksymalnego spełnienia oczekiwań właścicieli
powierzonych nieruchomości. Wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu oraz administrowaniu
nieruchomościami gwarantuje rzetelność i
wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań. Zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofertą.

DOMEX - Zarządca nieruchomości Warszawa,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Przejęcie Zarządzania Nieruchomością nastąpiłoby w uzgodnionym z Państwem terminie i na następujących zasadach:

 

 1. Powierzenie zarządzania/ administrowania nieruchomością odbyłoby się na podstawie umowy określającej obowiązki zarządcy/administratora i wzajemne zobowiązania stron. Wysokość wynagrodzenia zarządcy/administratora ustalona zostałaby w umowie.
 2. Dochody i wydatki Wspólnoty, w tym wydatki na remonty, zostałyby określone w uchwale o wysokości zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną oraz w rocznym planie gospodarczym, uchwalanym przez zebranie właścicieli lokali. Wydatki na remonty byłyby pokrywane z wyodrębnionego Funduszu Remontowego.
 3. Konto bankowe Wspólnoty - wszystkie rozliczenia Wspólnota prowadziłaby za pośrednictwem własnego rachunku bankowego. Zarząd Wspólnoty jest dysponentem konta bankowego Wspólnoty. Faktury kwitowane będą pod względem merytorycznym przez jednego z członków Zarządu, Jedynie tylko te należności na które będą zawarte stałe umowy tj. MPWiK, SPEC, STOEN, firma wywożąca nieczystości, administrator będzie mógł po uzyskaniu pełnomocnictwa Zarządu przelewać z rachunku bankowego Wspólnoty.
  Fundusz Remontowy będzie miał wyodrębnione konto a jego uruchomienie będzie wymagało akceptacji przez członka Zarządu. Fakturę za administrowanie podpisują dwaj członkowie Zarządu.
 4. Wspólnota określiłaby w uchwale zasady ewidencji przychodów i kosztów.
  Administrator prowadziłby księgowość Wspólnoty zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgowość prowadzona byłaby w systemie komputerowym, zapewniającym aktualność i przejrzystość zapisów,
 5. Usługi w zakresie prowadzenia księgowości świadczone będą przez licencjonowane biuro księgowe, posiadające doświadczenie w prowadzeniu księgowości Wspólnot Mieszkaniowych.
 6. Okresowe nadwyżki środków finansowych byłyby lokowane w postaci oprocentowanych lokat terminowych.
 7. Nieruchomość miałaby zapewnioną opiekę stałych konserwatorów: elektryka, ślusarza hydraulika, dekarza, konserwatora domofonów oraz konserwatora dźwigów.
 8. Przeprowadzane byłyby przeglądy 5-letnie i roczne przeglądy techniczne wymagane ustawą Prawo budowlane, w tym przegląd instalacji gazowych oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
 9. Właściciele lokali byliby informowani przez administratora o wysokości opłat, w przypadku każdej zmiany obowiązującej stawki, dotyczącej zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i opłat rozliczanych wspólnie ,,media"(centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, konserwacja wind).
  Opłat właściciele mogą dokonywać na podstawie stałych zleceń bankowych, bądź comiesięcznie za pośrednictwem poczty lub banku (blankiety opłat dostarcza administrator). Powyższe wpłaty podlegają z końcem roku rozliczeniu w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 10. Regulamin porządku domowego, normujący zasady korzystania z nieruchomości wspólnej byłby aprobowany przez właścicieli lokali.
 11. Utrzymaniem porządku i czystości zajmowałaby się wyspecjalizowana firma posiadająca doświadczenie w tego typu usługach.
 12. Wspólnota pobierałaby pożytki za umieszczone na budynku reklamy i wydzierżawione pomieszczenia utworzone z nieruchomości wspólnej.
 13. Wspólnota korzystałaby w uzasadnionych przypadkach z prawa do podwyższania opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej od właścicieli lokali użytkowych.
 14. Zawarte zostałyby własne umowy na dostawę do nieruchomości energii cieplnej, elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, gazu oraz na wywóz nieczystości i konserwację wind.
 15. Nieruchomość byłaby ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych a Wspólnota od odpowiedzialności cywilnej.

 

Ponadto do obowiązków administratora należałyby następujące czynności:

 

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach,
 2. Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 3. Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 4. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku, czystości pomieszczeń, urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów wspólnych,
 5. Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 6. Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości-ochrona obiektów (inne zewnętrzne usługi zgodne z Państwa życzeniem),
 7. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 8. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 9. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości,
 10. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych ( w formie planów finansowo- rzeczowych) oraz korekt tych planów,
 11. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych, o których mowa w pkt.10,
 12. Prowadzenie odpowiedniej księgowości przy pomocy programu komputerowego,
 13. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 14. Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
 15. Analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 16. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
 17. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyt liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałoby się dwa razy w roku - oprócz centralnego ogrzewania, które rozliczane byłoby po zakończeniu okresu grzewczego) oraz funduszu remontowego,
 18. Dyżury administratora (osoba prowadząca bieżące sprawy związane z utrzymaniem nieruchomości, dysponująca informacją na temat rozliczeń finansowych) na terenie nieruchomości w uzgodnionych godzinach.

 

Gdyby istniała możliwość zorganizowania na terenie Państwa nieruchomości pomieszczenia administracji, wówczas administrator zajmujący się bezpośrednio Państwa nieruchomością byłby do Państwa dyspozycji przez ustalony czas na terenie nieruchomości.
Koszt adaptacji pomieszczenia poniosłaby Wspólnota po uprzednim przegłosowaniu podjętej w tej sprawie uchwały. Pomieszczenie to będzie służyło Wspólnocie niezależnie od tego kto będzie zarządzał nieruchomością w przyszłości.

 

Stawka za świadczone usługi podlega każdorazowo indywidualnym negocjacjom ponieważ jest to zależne od wielu czynników w tym wielkości oraz stanu technicznego nieruchomości.

Proponowana przez firmę "DOMEX" stawka za pełnienie funkcji administratora-zarządcy wynosi:

do uzgodnienia/m2 powierzchni użytkowej lokali (bez powierzchni garaży)

oraz za prowadzenie księgowości

do uzgodnienia/m2 powierzchni użytkowej lokali (bez powierzchni garaży)

W ramach stawki oferuję pomoc w przejęciu dokumentów Wspólnoty tj. dokumentacji administracyjnej - teczki właścicieli, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji finansowej od dotychczasowego zarządcy.

Jako firma jestem gotowa przygotować pierwsze zebranie właścicieli z udziałem Radcy Prawnego i Notariusza.
Porady Radcy Prawnego oraz udział Notariusza celem zaprotokołowania uchwały o sposobie sprawowania zarządu wymagają dodatkowej opłaty.

Realizując usługi w zakresie zarządzania/administrowania indywidualnie dostosowuję swoją ofertę do potrzeb klienta. Zakres obowiązków i wzajemne zobowiązania stron precyzyjnie określone zostaną w umowie o administrowanie nieruchomością wspólną.

 

Stawka zaliczki na zarządzanie nieruchomością wspólną obejmuje:

 • Koszt administrowania (wynagrodzenie administratora, ewidencja księgowa oraz indywidualne rozliczanie mediów) - do uzgodnienia/m2,
 • Utrzymanie porządku i czystości (dozorca) - do uzgodnienia/m2,
 • Bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe do uzgodnienia/m2,
 • Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej - do uzgodnienia/m2,
 • Ubezpieczenie budynku - do uzgodnienia/m2.

 

PROPONOWANE PRZEZ FIRMĘ "DOMEX" ORIENTACYJNE KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOSZT
STANDARDOWE
1 . Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej do uzgodnienia
2. Utrzymanie porządku i czystości (dozorca) - w przypadku dużych terenów zewnętrznych do uzgodnienia
3 . Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne (z wyjątkiem pokrywanych bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali) do uzgodnienia
4. Wynagrodzenie administratora, ewidencja księgowa oraz indywidualne rozliczanie mediów do uzgodnienia
5. Bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe do uzgodnienia

 

 

 

Przykładowe ponad standardowe usługi będą zaliczokowane następująco:

KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOSZTY
PONAD STANDARDOWE
1. Konserwacja instalacji domofonowej do uzgodnienia
2. Konserwacja zieleni (ogrodnik)
- koszenie trawy,
- cięcie krzewów,
- nasadzenia krzewów i drzew liściastych,
- nasadzenia "iglaków",
- założenie 1m2 trawnika,
- założenie 1m2 trawnika z rolki
do uzgodnienia
3 . Koszt utrzymania naziemnego miejsca parkingowego do uzgodnienia
4. Koszt utrzymania podziemnego miejsca parkingowego do uzgodnienia
5. Ochrona osiedla do uzgodnienia

 

 • Wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są naliczane wg udziałów ujawnionych w księgach wieczystych.

 • Zaliczkowa opłata za dostawę "mediów" (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) wpłacana jest razem z zaliczką za zarządzanie i Funduszem Remontowym

Opłaty na pokrycie kosztów "mediów" liczone są:

 • za centralne ogrzewanie wg powierzchni użytkowej lokali lub wg wskazań indywidualnych ciepłomierzy,

 • za zimną wodę i ścieki oraz ciepłą wodę wg wskazań liczników lub liczby zamieszkałych w lokalach osób,

 • za wywóz śmieci wg liczby zamieszkałych w lokalach osób,

 • za windę wg liczby zamieszkałych w lokatach osób.

Wysokość zaliczki wpłacanej na Fundusz Remontowy członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej ustalają samodzielnie uwzględniając potrzeby remontowe nieruchomości.

Wpłaty na Fundusz Remontowy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stawki zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz na pokrycie kosztów usług komunalnych (mediów) zostaną ustalone na podstawie realnych potrzeb i kosztów.

OFERTA O ZARZĄDZANIE /ADMINISTROWANIE
OSIEDLEM DOMKÓW JEDNORODZINNYCH

Firma "DOMEX" jest w stanie zagwarantować, że bieżące typowe koszty zarządzania nieruchomością wspólną (bez remontów) wyniosą:

 • Energia elektryczna w części nieruchomości wspólnej
  do uzgodnienia

 • Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni
  do uzgodnienia

 • Środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe etc.
  do uzgodnienia

 • Wynagrodzenie Zarządcy
  do uzgodnienia

Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie przedstawioną propozycją oczekuję na kontakt w trakcie którego udzielę bardziej szczegółowych informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości służę Państwu pomocą i radą Mam nadzieję, że moja oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie.