• Telefon: (022) 621 - 03 - 30
 • Fax: 621 03 30
 • mobile: 502 142 226
 • e-mail: domex-jw@domex-jw.com.pl
 • Domexjw@poczta.onet.pl
DOMEX - Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami - ZAPRASZAMY!
DOMEX - Obsługa administracyjna, księgowa, prawna.
DOMEX - Obsługa techniczno-konserwacyjna, utrzymanie czystości, ochorona.
Priorytetem firmy "DOMEX" jest zapewnienie
maksymalnego spełnienia oczekiwań właścicieli
powierzonych nieruchomości. Wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu oraz administrowaniu
nieruchomościami gwarantuje rzetelność i
wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań. Zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofertą.

DOMEX - Zarządca nieruchomości Warszawa,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Pragnę przedstawić Państwu usługi mojej firmy w zakresie administrowania nieruchomością wspólną.
Posiadam licencję zarządcy nieruchomości Nr 10145 uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami w oraz ponad dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu Wspólnot Mieszkaniowych.
Jako firma "DOMEX" prowadzę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami na podstawie zezwolenia Nr 18193 M wydanego przez Urząd Gminy Warszawa Centrum dnia 15 sierpnia 2000 r.

Jestem w stanie zapewnić pełną obsługę nieruchomości:

 • techniczną - w tym konserwacje bieżące, remonty oraz okresowe przeglądy techniczne,
 • księgową - prowadzoną przez licencjonowanego księgowego, zapewniającą bieżącą informację dla każdego właściciela indywidualnie,
 • rozrachunkową - indywidualne rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów oraz Funduszu Remontowego.
Firma "Domex" nastawiona jest przede wszystkim na spełnianie Państwa oczekiwań poprzez rzetelnie prowadzoną księgowość, rzetelne rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz rzetelne rozliczanie poszczególnych właścicieli. Bardzo istotną kwestią w pracy zarządcy i administratora nieruchomości jest ścisłe współdziałanie z Zarządami Wspólnot jak i poszczególnymi właścicielami. Dlatego w swojej pracy staram się być otwarta na zgłaszane przez Państwa problemy i służyć pomocą w ich pokonywaniu.

Przejęcie administrowania nieruchomością nastąpiłoby w uzgodnionym z Państwem terminie i na następujących zasadach:

 

 1. Powierzenie administrowania nieruchomością odbyłoby się na podstawie umowy określającej obowiązki administratora i wzajemne zobowiązania stron. Wysokość wynagrodzenia administratora ustalona zostałaby w umowie.
 2. Dochody i wydatki Wspólnoty, w tym wydatki na remonty, zostałyby określone w uchwale o wysokości zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną oraz w rocznym planie gospodarczym, uchwalanym przez zebranie właścicieli lokali. Wydatki na remonty byłyby pokrywane z wyodrębnionego Funduszu Remontowego.
 3. Konto bankowe Wspólnoty - wszystkie rozliczenia Wspólnota prowadziłaby za pośrednictwem własnego rachunku bankowego. Zarząd Wspólnoty jest dysponentem konta bankowego Wspólnoty. Faktury kwitowane będą pod względem merytorycznym przez jednego z członków Zarządu. Jedynie tylko te należności na które będą zawarte stałe umowy tj. MPWiK, SPEC, STOEN, firma wywożąca nieczystości, administrator będzie mógł po uzyskaniu pełnomocnictwa Zarządu przelewać z rachunku bankowego Wspólnoty.
  Fundusz Remontowy będzie miał wyodrębnione konto a jego uruchomienie będzie wymagało akceptacji przez członka Zarządu. Fakturę za administrowanie podpisują dwaj członkowie Zarządu.
 4. Wspólnota określiłaby w uchwale zasady ewidencji przychodów i kosztów.
  Administrator prowadziłby księgowość Wspólnoty zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgowość prowadzona byłaby w systemie komputerowym, zapewniającym aktualność i przejrzystość zapisów.
 5. Usługi w zakresie prowadzenia księgowości świadczone będą przez licencjonowane biuro księgowe, posiadające doświadczenie w prowadzeniu księgowości Wspólnot Mieszkaniowych.
 6. Okresowe nadwyżki środków finansowych byłyby lokowane w postaci oprocentowanych lokat terminowych.
 7. Nieruchomość miałaby zapewnioną opiekę stałych konserwatorów: elektryka, ślusarza, hydraulika, dekarza, konserwatora domofonów oraz konserwatora dźwigów.
 8. Przeprowadzane byłyby przeglądy 5-lemie i roczne przeglądy techniczne wymagane ustawą Prawo budowlane, w tym przegląd instalacji gazowych oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
 9. Właściciele lokali byliby informowani przez administratora o wysokości opłat, w przypadku każdej zmiany obowiązującej stawki, dotyczącej zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i opłat rozliczanych wspólnie "media" (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, konserwacja wind).
  Opłat właściciele mogą dokonywać na podstawie stałych zleceń bankowych, bądź comiesięcznie za pośrednictwem poczty lub banku (blankiety opłat dostarcza administrator). Powyższe wpłaty podlegają z końcem roku rozliczeniu w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 10. Regulamin porządku domowego, normujący zasady korzystania z nieruchomości wspólnej byłby aprobowany przez właścicieli lokali.
 11. Utrzymaniem porządku i czystości zajmowałaby się wyspecjalizowana firma posiadająca doświadczenie w tego typu usługach.
 12. Wspólnota pobierałaby pożytki za umieszczone na budynku reklamy i wydzierżawione pomieszczenia utworzone z nieruchomości wspólnej.
 13. Wspólnota korzystałaby w uzasadnionych przypadkach z prawa do podwyższania opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej od właścicieli lokali użytkowych.
 14. Zawarte zostałyby własne umowy na dostawę do nieruchomości energii cieplnej, elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, gazu oraz na wywóz nieczystości i konserwację wind.
 15. Nieruchomość byłaby ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych a Wspólnota od odpowiedzialności cywilnej.

 

Ponadto do obowiązków administratora należałyby następujące czynności:

 

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach,
 2. Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 3. Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 4. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku, czystości pomieszczeń, urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów wspólnych,
 5. Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 6. Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości-ochrona obiektów (inne zewnętrzne usługi zgodne z Państwa życzeniem),
 7. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 8. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 9. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości,
 10. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych ( w formie planów finansowo- rzeczowych) oraz korekt tych planów,
 11. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych, o których mowa w pkt.10,
 12. Prowadzenie odpowiedniej księgowości przy pomocy programu RAKS 2000,
 13. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 14. Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
 15. Analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 16. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
 17. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości , kosztów zużytych mediów ( odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałoby się kwartalnie) oraz funduszu remontowego,
 18. Dyżury administratora (osoba prowadząca bieżące sprawy związane z utrzymaniem nieruchomości, dysponująca informacją na temat rozliczeń finansowych) na terenie nieruchomości w uzgodnionych godzinach.

Gdyby istniała możliwość zorganizowania na terenie Państwa nieruchomości pomieszczenia administracji, wówczas administrator zajmujący się bezpośrednio Państwa nieruchomością byłby do Państwa dyspozycji przez ustalony czas na terenie nieruchomości.

Koszt adaptacji pomieszczenia poniosłaby Wspólnota po uprzednim przegłosowaniu podjętej w tej sprawie uchwały. Pomieszczenie to będzie służyło Wspólnocie niezależnie od tego kto będzie zarządzał nieruchomością w przyszłości.
Stawka za świadczone usługi podlega każdorazowo indywidualnym negocjacjom ponieważ jest to zależne od wielu czynników w tym wielkości oraz stanu technicznego nieruchomości.

 

Proponowana stawka zaliczki na zarządzanie, administrowanie nieruchomością wspólną obejmuje:

 • Koszt administrowania (wynagrodzenie administratora, ewidencja księgowa oraz indywidualne rozliczanie mediów) - do uzgodnienia/m2,
 • Utrzymanie porządku i czystości (dozorca) - do uzgodnienia/m2
 • Bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe do uzgodnienia/ml,
 • Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej do uzgodnienia/m2,
 • Ubezpieczenie budynku - do uzgodnienia/m2.

 

PROPONOWANE PRZEZ FIRMĘ "DOMEX" ORIENTACYJNE KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
KOSZT
STANDARDOWE
1. Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej
do uzgodnienia
2. Utrzymanie porządku i czystości (dozorca)
- w przypadku dużych terenów zewnętrznych
do uzgodnienia
3. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne (z wyjątkiem pokrywanych bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali)
do uzgodnienia
4. Wynagrodzenie administratora, ewidencja księgowa oraz indywidualne rozliczanie mediów
do uzgodnienia
5. Bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe
do uzgodnienia


Przykładowe ponad standardowe usługi będą zaliczkowane następująco:

 

KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
KOSZTY
PONAD STANDARDOWE
1. Konserwacja instalacji domofonowej
do uzgodnienia
2. Konserwacja zieleni (ogrodnik)
- koszenie trawy,
- cięcie krzewów,
- nasadzenia krzewów i drzew liściastych,
- nasadzenia "iglaków",
- założenie 1m2 trawnika,
- założenie 1m2 trawnika z rolki,

do uzgodnienia
3. Koszt utrzymania naziemnego miejsca parkingowego
do uzgodnienia

 

 • Wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są naliczane wg udziałów ujawnionych w księgach wieczystych
 • Zaliczkowa opłata za dostawę "mediów" (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) wpłacana jest razem z zaliczką za zarządzanie i Funduszem Remontowym

Opłaty liczone są:

 • za centralne ogrzewanie wg powierzchni użytkowej lokali lub wg wskazań indywidualnych ciepłomierzy,
 • za zimną wodę i ścieki oraz ciepłą wodę wg wskazań liczników lub liczby zamieszkałych w lokalach osób,
 • za wywóz śmieci wg liczby zamieszkałych w lokalach osób.
 • za windę wg liczby zamieszkałych w lokalach osób.

  Koszty za "media" każdy budynek ma inne w związku z tym stawki pozostają do uzgodnienia:
  • zaliczka za c.o. do uzgodnienia/m2 powierzchni użytkowej,
  • zaliczka za zimną wodę i odprowadzenie ścieków - norma ok. 6-7 m3/osobę x cena 1m3 wody lub odczyt wodomierza x cena 1m3 wody,
  • zaliczka na wywóz śmieci do uzgodnienia/osobę.

 

Zaliczkowe opłaty za dostawę "mediów" pokrywane bezpośrednio przez właściciela lokalu
Koszt
1. zaliczka za centralne ogrzewanie (wg powierzchni użytkowej lokalu lub wg wskazań indywidualnych ciepłomierzy)
do uzgodnienia
2. zaliczka za zimną wodę i odprowadzenie ścieków (norma 6-7 m3/ osobę lub odczyt indywidualnego wodomierza)
do uzgodnienia
3. zaliczka na wywóz nieczystości
do uzgodnienia

 

 • Wysokość zaliczki wpłacanej na Fundusz Remontowy członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej ustalają samodzielnie uwzględniając potrzeby remontowe nieruchomości.
 • Wpłaty na Fundusz Remontowy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Opłaty za lokale komunalne są w całości pokrywane przez Gminę. Wspólnota nie prowadzi rozliczeń z najemcami tych lokali.

Wykształcenie w zakresie budownictwa, zdobyta wiedza podczas kursów i szkoleń, oraz praca zawodowa w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, a wcześniej praca społeczna (od momentu wejścia w życie ustawy o własności lokali tj. od 1995 r. do 1999 r.) w Radzie Nadzorczej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pięknej 7/9, a obecnie w Zarządzie w/w Wspólnoty pozwala mi w pełni wykonywać zawód zarządcy i administratora nieruchomości.

Prowadzę własne biuro i zajmuję się zarządzaniem i administrowaniem następującymi nieruchomościami:

 

      ŚRÓDMIEŚCIE:

 

 • Piękna 7/9
 • Piękna 11
 • Wilcza 26
 • Wilcza 33
 • Wilcza 58
 • Belwederska 44B
 • Mokotowska 29

 

     OCHOTA:

 

 • Kopińska 20/22
 • Lelechowska 2

 

     PRAGA:

 

 • Kirasjerów 10

 

     BIELANY:

 

 • KLeczewska 45

 

     URSYNÓW:

 

 • S.M. Szkoły Gł. Handlowej
 • Nowoursynowska 147
 

 

Firma "DOMEX" jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania nieruchomościami.

Jestem członkiem Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości i biorę udział w pracach Komisji ds. przekształceń własnościowych. Na stronach internetowych Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości umieszczona jest oferta mojej firmy (www.mpszn.pl).

Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie przedstawioną propozycją oczekuję na kontakt w trakcie którego udzielę bardziej szczegółowych informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości służę Państwu pomocą i radą. Mam nadzieję, że moja oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie.